سبک یک

آنچه مردم گفتند

آنها با ما خوشبخت هستند

سبک دو

سبک سه